跳转到主要内容

克雷约尔·阿伊西恩(海地克里奥尔语)

皇冠app下载金融保护局(Biwo Pwotction Finansye Konsomatè), CFPB) a se nouvo ajans gouvènman federal la ke yo kreye pou fè pwodwi finansye ak sèvis yo travay pou tout moun–ke y'ap achte yon kay, chwazi yon kat kredi, voye lajan bay yon manm lafanmi nan peyi letranje, oswa sèvi avèk lòt pwodwi finansye pou konsomatè.


Nou sipèvize bank, Sendika kredi, ak lòt konpayi finansye, epi nou ranfòse lwa finansye yo ki pwoteje w kont pratik enjis, 曼松耶, ak abizif yo.

Èske w gen yon pwoblèm avèk yon pwodwi oswa sèvis finansye? Nou vle tande opinion ou. Yon moun ki pale 克雷约尔·阿伊辛 kapab reponn apèl ou. N ap voye plent ou yo bay konpayi a epi n ap travay di pou jwenn yon repons nan men yo. Ou gen dwa soumèt yon plent konsènan kat kredi, ipotèk, kat ki peye alavans, voye lajan nan peyi letranje, rapò sou kredi, kont oswa sèvis labank, collection dèt, prè ki repeye lè w touche, prè etidyan, prè machin, ak lòt prè konsomatè. Rele CFPB nan (855) 411-2372 epi peze 9.

Èske w bezwen enfòmasyon sou nenpòt sijè sa yo?

W'ap chèche achte yon ipotèk? (购买抵押贷款? 根据联邦法规,您可以期待什么)

Lis konsèy pou anpeche sezi kay (如何避免丧失抵押品赎回权)

Ou genyen yon ipotèk? (有抵押贷款? 根据联邦法规,您可以期待什么)

Lis tchèk pou ouvri yon kont labank oswa kont kredi sendika (开立银行或信用合作社账户的清单)

Chwazi pwodwi ak sèvis finansye (选择金融产品和服务)

法森·普耶·博德沃·瓦·约 (支付账单的方式)

Fason pou resevwa lajan w (收款方式)

Lis verifikasyon w pou lègen dezas (您的灾难清单)


Konprann nòt kredi ou (了解您的信用评分)

Tcheke rapò kredi ou pou pi piti yon fwa nan ane a (每年至少检查一次您的信用报告)

Kijan pou refè kredi ou (如何重建您的信用)

Planifye pou ou pa gen dèt ankò? (计划成为无债务的人?)

Konnen dwa ou lè yon pèseptè dèt rele (当收债人打电话时,了解您的权利)

Mache chache prè otomobil ou (购买汽车贷款)